På våren 2020, like for pandemien slo til, annonserte den danskeide globale transportøren Blue Water Shipping (BWS) – og SpaceInvader – et felles klimapartnerskap. Samarbeidet er den del av BWS´ ´Go blue initiativ´ med formål å gjøre både egen og deres kunders forretning mer bæredyktig. Partnerskapet har fokus på å bruke SpaceInvaders transportsystem til å kapasitetsoptimere BWS´ godstransport, så den blir både billigere og grønnere. Helt enkelt handler det om å få mer gods med på hver lastebil.

Først optimering i egen forsyningskjede

BWS startet med å analysere optimeringsmulighetene i egen forsyningskjede. Nå er de første verdifulle erfaringer gjort, og BWS har begynt en utvikling av grønne løsninger som også kommer deres kunder til gode.

«I starten på året kunne ingen forutse at 2020 ville stå i Coronaens tegn. Pandemien til tross har vi hverken stoppet kapasitetsoptimeringen ved hjelp av dobbeltstabling eller samarbeidet med SpaceInvader», forteller Mikkel Østergaard Kruse, Direktør for Road Operations.

BWS satte i gang først der det var særlige opplagte muligheter og har allerede hentet ut gevinster i din egen godstransport, selv om systemet også krever tilvenning og nye drift- og administrative rutiner. Det gjelder i første omgang BWS stykkgodskapasitet på utvalgte bub-til hub transporter fra f.eks Danmark til Norge, og både import og eksport fra Italia.

Jannick Villadsen, disponent i BWS´ terminal i Greve forteller om linehaul gevinsten på Norgesruten, hvor BWS for øyeblikket bruker løsningen på 3-4 ukentlige transporter mellom Danmark og Oslo:

«Når vi planlegger godset optimalt, får vi i snitt 5,7 ekstra lademeter. På den omtalte ruten har vi typisk 15 sett i bruk pr. bil og får 15 dobbeltstablede paller med, hvor godset er pakket til 120 cm.  Den pakkehøyden er fin for sluttmottakeren og plassgevinsten kan ses i klimaregnskapet fordi bilene er fylt helt opp. Endelig sparer vi kostnader, fordi vi kan bruke de eksisterende trailerne og ikke skal leie dyre dobbeltdecks trailere der hvor godset kan optimeres med SpaceInvader».

BWS opplever at SpaceInvader systemet er fleksibelt i bruk, fordi stativene kan flyttes strategisk rundt til forskjellige terminaler til en billig penge, ettersom de ikke tar mye plass og hvis man har et distribusjonsnettverk som gjør det mulig. På den måten er stativene alltid der hvor man har bruk for dem.

Det var også litt utfordringer i starten

«Vi skal holde kontroll på 30 stk. Stativer- altså 15 sett – pr. bil- og det krevde lidt ekstra administrativ innkjøring i starten, også krever løsningen at det godset som er egnet til dobbeltstabling med SpaceInvader blir transportert til en terminal, hvor de har utstyret til å lesse det opp, hvis man ikke har stablere på bilen» sier jannick Villadsen.

Siden mars har BWS gjort en ekstra innsats for å optimere transport av ukurant stykkgods og farlig gods. Begge godstyper kan være utfordrende å stable både høyt og sikkert. Fokuset har ligget i å optimere godshøyden for de omtalte transporter og på den måten øke lastebilenes fyllingsgrad ved hjelp av dobbbeltstabling.

Tenker løsningen inn i hele forretningen

Parallelt har SpaceInvader arbeidet med BWS´ salgsorganisasjon i å tenke dobbeltstabling av pallegods inn i tilbuds- og salgsarbeidet, slik at BWS i tett samarbeid med sine kunder kan identifisere de innsatsområder som skaper størst gevinst. Kapasitetsoptimeringen skal nemlig være et vinn- vinn tiltak som kommer både BWS og dere kunder til gode, i form av bedre bunnlinje og et grønnere klimaregnskap.

«Våres salgsteam er for tiden i gang med å indentifisere spesifikke kundecaser, som er spesielt velegnede til dobbeltstabling. Vi forventer å optimere på ad hoc basis, da kundenes logistikkbehov og flow aldri er helt likt, og vi ser allerede at det kan være store gevinster å hente for hele forsyningskjeden, når man arbeider sammen med å identifisere og optimere pakking og transport av godset», fortsetter Mikke Østergaard Kruse.

Potensialet er stort- det har BWS allerede bevist

I følge BWS er det viktig at kundene viser modighet og er åpne for nye og innovative metoder for å få suksess med løsningen også i kundeleddet.

«Transportbransjen er ikke akkurat kjent for å være først ute når det kommer til innovasjon. Og skal vi i mål med Danmarks klimaambisjoner, skal hele forsyningskjeden arbeide tett sammen for å skape en grønn endring som kan lette bransjens klimautslipp – heller i dag enn i morgen», forteller Mikkel Østergaard Kruse.

En konkret utfordring er at mange av BWS´ kunder i dag ikke kjenner til høyden på deres pallegods. Data om godshøyden er helt avgjørende for å kunne planlegge hvor systemet skal settes inn. Og skal forandringene skapes er det noen som må få først.

«Hvis vi for skal ta fatt på det grønne skifte, skal vi endre mind-set og prøve nye ting sammen med våre kunder- gjennom hele forsyningskjeden. Klarer vi å gjøre det målrettet, raskt og effektivt- kommer vi alle til å få andel i de gevinstene som kan oppnås med f.eks dobbeltstabling. Både de økonomiske og de klimamessige», slutter Mikkel Østergaard Kruse.