Indlæg

Mandag d. 16. marts afleverede regeringens 13 klimapartnerskaber anbefalinger til, hvordan Danmark skal nå sit 70% CO2 reduktionsmål i 2030. Det var få dage efter regeringens Covid-19 lock-down af Danmark. Derfor blev det forståeligt nok en lavmælt presseaffære. Faktisk opdagede nærmest ingen, at det store arbejde var færdigt og klar til politisk stillingtagen og forhandling.

Både Danmark og verden har desværre nok for en rum tid rettet al fokus mod bekæmpelse af den pandemi vi i øjeblikket oplever. Vi har tiltro til, at myndighederne og regeringen i den sammenhæng gør deres allerbedste for at styre Danmark ud af krisen og der er lys på den anden side. Heldigvis bidrager erhvervslivet hvor muligt, også selv om alle lider store økonomiske tab. Prioriteringen er klar. First things first.

Spørgsmålet som trænger sig på er, hvordan verden ser ud på den anden side. Og hvordan Danmarks prioriteringer bliver? Vil klima og grøn omstilling stadig have topprioritet? Vil situationen påvirke 70% målet? Det ved vi af gode grunde ikke endnu. Så lad os forlade Covid-19 situationen og vende tilbage til klimapartnerskabernes arbejde.

Et af partnerskaberne er ”Klimapartnerskabet for Landtransport”, som blev ledet af DSVs dygtige topchef, Jens Bjørn Andersen. Dansk Erhverv har bistået arbejdet som sekretariatsleder og har således sammenfattet panelets anbefalinger. Et imponerende stykke arbejde, udført på 124 dage.

Vi vil gerne takke både panelet og sekretariatet for indsatsen og det store arbejde. Som impact iværksætter virksomhed (jf. Oneinitiative.org), har vi budt ind til processen. Og vi er glade for, at der også er blevet lyttet til os grønne iværksættere, og vi er stolte over at være en af rapportens 45 krediterede bidragsydere.

Klimarapport: Landtransporten når ikke 70% målet

Dykker vi ned i selve rapporten, konkluderer Landtransportens klimapanel, at der trods muligheden for at opnå markante CO2 reduktioner, desværre ikke er forhåbning om at nå 70% målet (ift. 1990 niveau) i 2030 – inden for de rammer opgaven er stillet af regeringen, herunder at tiltag ikke må påvirke konkurrencekraften negativt.

Branchen har identificeret og anbefaler indsatsområder, der tilsammen opnår 55% reduktion. Konklusionen er, at 70% målet ikke kan nås med nuværende kendte teknologier og løsninger, hvis man tager højde for den internationale konkurrencesituation og sektorens afgørende betydning for mobilitet og den danske økonomi. Hertil kommer at rapporten er skrevet, inden Covid-19 krisen for alvor satte ind.

Spørgsmålet er nu, om branchen på den anden side af Covid-19 stadig kan levere sine 55% og hvem og hvordan resten skal leveres, hvis landtransporten ikke leverer sine 70%. Vi ved samtidigt at landtransporten, herunder lastbiler, varebiler og busser står for 32% af transportsektorens CO2 udledning i Danmark, og over 99% af de 42.000 lastbiler, der findes i Danmark, kører rundt på 93% fossil dieselolie.

Kan vi gøre mere endnu?

Klimarapportens anbefalinger lister tre hovedindsatsområder, hvor der kan skabes grøn omstilling:

Skabe en mere effektiv transport.

Det gælder både ved eksempelvis optimering af kørselsmønstre, kapacitetsudnyttelse og levering af varer i ydertimerne. Men det kan også skabes ved længere vogntog og øget totalvægt af selve køretøjerne. Størstedelen af disse initiativer kan branchen selv implementere.

Skabe større udbud og brug af grønne køretøjer

. En afgiftsomlægning kan fremme indkøbet af lav- og nulemissionskøretøjer, mens en udbredelse af tank- og ladeinfrastruktur til grønne drivmidler kan mindske barriererne for brugen af grønnere køretøjer.

Fremme de grønne drivmidler.

Et CO2-fortrængningskrav og en afgiftsfritagelse for bæredygtige drivmidler kan sikre en teknologineutral omstilling, samtidig med at den danske konkurrenceevne ikke trues.

Disse er alle gode og helt afgørende indsatsområder, som skal ske parallelt. Hvis vi kigger nærmere på punkt 1, så er det præcist, hvad vi som virksomhed er sat i verden for. At hjælpe transport og logistikvirksomheder med at spare plads, penge og CO2.

Kigger vi på alle tre hovedindsatsområder, er det svært ikke at spekulere på, om det er praktisk muligt at føre disse tiltag ud i livet på mindre end ti år. Og selv hvis det er; tænker vi så nok ud af boksen? Det kan se ud, som om vi tager udgangspunkt i det eksisterende paradigme. Måske kan vi gøre mere uden at tabe konkurrencekraft – og måske ligefrem vende det til konkurrencefordele?

Mere innovation og villighed til at ændre adfærd kan få os i mål

Kunne man forestille sig, at der er løsninger, der både kan gøre branchen grønnere og samtidig øge indtjeningen? Især når vi efter Covid-19 står i en helt anden økonomisk virkelighed. Ja – det kan man – heldigvis. For det har vi allerede set. Og vores kunder har bevist, at der er store besparelser, både i omkostninger og CO2 at hente, når man er villig til at afprøve ny innovation og til at ændre adfærd.

Vi har udviklet en løsning, som hjælper transport og logistikbranchen med at kapacitetsoptimere pallegods. Helt lavpraktisk, en løsning som gør det muligt at få mere gods ind i hver lastbil og pakke den bedre, så fragtrummet udnyttes/fyldes optimalt. Det sænker transportomkostningerne, og det reducerer antallet af lastbiler på vejene. Sidegevinsten er grønnere landtransport. Mindre CO2 og mindre miljøpåvirkning.

Sagen er, at alt for mange lastbiler ikke alene kører på fossil diesel, men også halvtomme rundt. Det bør vi som samfund ikke længere lade ske, når vi kan gøre noget ved det. Og det kan vi ved at optimere godstransporten på tværs i hele forsyningskæden. Vi har sammen med vores kunder og deres transportører allerede vist, at der i snit er CO2 og omkostningsbesparelser på 15% eller mere at hente. Samarbejdet er til gavn for både (samfunds)økonomien og klimaet. Det tegner lyst – potentialet er der – det er bare at sætte i gang. I stor skala.

Transportminister, Benny Engelbrecht besøgte SpaceInvaders klimapartner, Blue Water Shipping d. 6. marts for at se, hvordan Blue Water og deres kunder sparer både  CO2 – og omkostninger i forsyningskæden med kapacitetsoptimeringsløsningen fra SpaceInvader. 

Solar er en af Europas førende sourcing og servicevirksomheder inden for el, VVS og ventilationsartikler. De har taget et nyt redskab i brug til at reducere deres CO2 udledning og transportomkostninger. De dobbeltstabler paller. Det har nemlig stor betydning at optimere transporten af varer, når Solar flere gange ugentligt sender titusindvis af varer ud til f.eks. VVS- og Elinstallatører via distributøren DHL. I det hele taget tager Solar alle midler i brug for at optimere deres logistikflow.

Et sådant mindset kræver et velintegreret, databaseret og logistiksystem, så flowet fungerer hurtigt, effektivt og bæredygtigt. Solar kigger hele tiden efter optimeringspotentialer i deres logistikflow. Optimeringsfokus ligger både på kroner og ører, tid og selvfølgelig på klimaoptimering. Digitalisering spiller også en stor rolle i optimeringen. Digitale tiltag suppleres dog også af mere lav-praktiske tiltag, som for eksempel dobbeltstabling af pallegods.

Solar var en af de første danske virksomheder, der tog transportsystemet, SpaceInvader, i brug.

Udnytter den tomme luft

Løsningen består af et pallestativ, der gør det nemt at dobbeltstable gods allerede på ranken i centrallageret, så DHL kan få mere gods med samme lastbil, når de distribuerer Solars artikler rundt til DHLs seks forskellige hubs i  Danmark.

Hos Solar har SpaceInvader gjort det nemmere at optimere fragten, at pakke godset højere og dermed udnytte mere af den tomme luft, som mange lastbiler ellers kører rundt med. Særligt fordi det er udfordrende at pakke pallegods både højt og stabilt.

Solars driftspersonale har taget godt imod løsningen:

“Stativerne er lette at bruge og flytte rundt. Samlet set tager det lidt længere tid at klargøre godset, men den tid er hurtigt tjent hjem og mere til, når vi kigger på gevinsten”, fortæller Jens Erik Sand Skibsted, Distributionschef hos Solar i Vejen.

Sparer flere lastbilkørsler

Konkret har SpaceInvader løsningen gjort det muligt at få mere gods med på Solars transporter. De sparer dermed flere lastbilkørsler.

“Det er et kendt problem blandt logistikfolk, at man kan være nødt til at sende overskydende pallegods med med en ekstra lastbil, fordi det er svært at laste i højden, og det er jo langt fra bæredygtigt,” slutter Skibsted, der mener at SpaceInvader løsningen er lige til højrebenet, både for Solar og distributøren DHL.

Solar kigger nu på at udvide brugen af SpaceInvader til deres søsterselskaber i Norge, Sverige og Holland.

Læs den fulde case om Solars brug af SpaceInvaderløsningen 

 

 

Af Steen Frederiksen, CEO, SpaceInvader

En god klimanyhed. Sidst på året blev EU’s klimaministre for første gang enige om at sænke lastbilers CO2 udledning, som står for 6% af EU’s totale CO2 udledning og en fjerdedel af transportens udledning. Derfor har reduktioner inden for tung transport afgørende betydning for klimaregnskabet. Ministrene vil gøre målene bindende med 30% CO2 reduktion i 2030. Allerede i 2025 skal 15% være nået.

Det store spørgsmål er. Hvor skal CO2 reduktionen komme fra? Optimering af den eksisterende transportkapacitet eller fra optimering af lastbilernes/motorernes udledningsmæssige energieffektivitet? Eller også andre steder fra?

Nøglen skal findes mellem bedre planlægning, bedre teknologier og viljen til at satse på nye værktøjer og ændring af indgroede logistikvaner.

Ifølge klimaminister, Lilleholt, er det første gang, at EU stiller krav til lastbilers CO2-udledning, så de nye lastbiler, der i fremtiden kører rundt på Europas veje, udleder mindre CO2. Han mener, at der er tale om et vigtigt første skridt – også selv om han gerne havde set et mere ambitiøst resultat, lyder det blandt andet.

Hvor skal logistikbranchen sætte ind? Findes der lavt hængende frugter?

Lad mig give et bud på mulighederne. Det er selvfølgelig oplagt at kigge på motor- og brændstofteknologi. Altså om man kan flytte noget af transporten over på grønnere drivmidler og mere brændstofeffektive motorer. Her er der allerede mange tilbud og teknologien udvikler sig heldigvis meget hurtigt. I dag er der mulighed for at køre på biogas, både i flydende form (LNG) til de lange ruter og i komprimeret form (CNG) til de kortere ruter, som vi ser det hos blandt andet skraldebiler og bustransport.

Der er også andre flydende biodrivmidler, som f.eks. biodiesel, hvoraf noget er mere bæredygtigt end andet. Som med de fleste biobrændstoffer, er der både plusser og minusser, og det er vigtigt at anskue brændstoffernes klimaeffekt i et livscyklusperspektiv, hvor man både belyser de direkte og indirekte påvirkninger af klimaregnskabet. For eksempel er det relevant at kigge på, om det er en særlig god ide at fælde regnskov i Sydøstasien for at kunne plante palmeplantager, der kan producere palmeolie til biodiesel.

Endelig er der de elektriske lastbiler. Der er flere spændende nyheder på vej. Både fra Tesla og andre køretøjsproducenter. På dette område har lastbilernes rækkevidde indtil nu været den største udfordring, men her vinder teknologien heldigvis også frem. Når bare elektriciteten er produceret fra vedvarende energi, er eldrevne køretøjer både klima- og udledningsmæssigt en rigtig god løsning.

Alle disse løsninger er dyre, men nok også nødvendige. For vi kan ikke blive ved med at køre på fossile brændstoffer. Eftersom afskrivningstiden på en lastbil er mange år, skal branchen snart i gang med at opgradere deres vognparker med grønnere køretøjer.

Der er dog også andre og billigere løsninger. Og det er her de umiddelbart lavt hængende frugter skal findes. Det er nok også løsninger, som ikke lige falder de fleste for, når man taler om tiltag på klimaområdet. For hvad nu, hvis man kunne optimere fragten og fjerne nogle af alle de mange halvtomme lastbiler helt fra vejene? Så falder CO2 udledningen jo markant.

For mange lastbiler kører halvtomme rundt

Op til 85% af alle lastbiler kører kun halvfyldte rundt. Det svarer lidt til, at størstedelen af os kørte alene rundt på motorvejen i hver vores bil. Heldigvis er samkørsel ved at vinde frem. Allerede for 30 år siden var det i Californien kun tilladt at køre i ´overhalingssporet´ på motorvejen i myldretiden, hvis der var flere passagerer i bilen. Det gav anledning til, at folk gik sammen i samkørselsordninger. Hellere miste lidt af sin personlige fleksibilitet end at sidde fast i en trafikkø på motorvejen var rationalet. Og miljøet og klimaet vandt. Og samtidigt blev trængslen reduceret.

Tænk hvis man kunne optimere transporten, så alle lastbiler kunne opnå den højst mulige fyldningsgrad inden for den tilladte tonnagegrænse og sikkerhedsregler i øvrigt. Det ville naturligvis kræve, at logistikbranchen blev langt bedre til at tænke ´pakkeoptimering´, og til at planlægge og pakke lastbilerne, så hver eneste gang en lastbil blev sendt afsted, ville den være optimalt pakket og fyldt bedst og mest muligt. Og sikkert naturligvis.

Pakketetris er en del af løsningen

Vi skal tilbage til tankegangen omkring pakketetris. Hvem husker ikke 80er- og 90ernes super populære computerspil, TETRIS, der handlede om at pakke syv forskellige kvadrat- og bogstavsformede brikker, så hurtigt, optimalt og tæt som muligt?

Med den optimeringstankegang in mente, undrer det mig, at så mange lastbiler kører rundt med halv last og masser af tom luft? En er årsagerne er, at det er vanskeligt at pakke i højden, hvis det skal gå stærkt, og lasten skal være stabil. Og derfor pakkes langt de fleste paller til en max højde på 140-180 cm, så de ikke vælter under kørsel. I virkeligheden kunne de sagtens pakkes til min 240 cm. Men det kræver en stabil dobbeltstabling.

Og hvor er hele klimaaspektet i dette? Jo, tænk på hvor mange lastbiler der kunne fjernes helt fra vejene, hvis lastbilerne blev bedre pakket og lasten bedre optimeret? Ikke at forglemme de seneste års prisstigninger inden for tranporten på grund af øgede kapacitetsproblemer som f.eks. chaufførmangel og eksplosiv vækst inden for e-handel, for blot at nævne et par udfordringer. Det gør ikke situationen mindre udfordrende for branchen. Og nu kommer der så bindende klimakrav fra EU. Nedbring CO2 udledningen. Lige om lidt.

Dobbeltstabling er en del af løsningen

Den gode nyhed er, at der findes en løsning til dobbeltstabling. Det er et simplet transportsystem, der består af to letvægts pallestativer, der gør det nemt at stable to pakkede paller oven på hinanden. Det er både let at arbejde med, ergonomisk venligt, og så reducerer det gods-brækagen betragteligt. Løsningen er udviklet af danske SpaceInvader.

Norges største fødevaredistributør, ASKO har taget SpaceInvader systemet i brug og har på en testrute i 2017 dokumenteret 20% CO2 reduktion på bare én enkelt cirka 500 km lang rute mellem Trondheim og Mo i Rana.

Normalt havde selskabet fem ugentlige kørsler til den pågældende destination. Med bedre optimering og dobbeltstabling har ASKO formået at skære en ugentlig kørsel helt bort. På årsbasis bliver det til 52 færre lastbilkørsler. I kroner og ører har ASKO sparet mere end en kvart million kroner og samtidigt opnået den nævnte 20% CO2 reduktion. De smiler hos ASKO, og er nu gået i gang med at rulle løsningen bredere ud i deres netværk. Fik jeg nævnt, at ASKO har en ambition om at være CO2 neutrale i 2020? I det regnskab tæller alle tiltag.

Der er mere at hente – både for klimaet og bundlinjen

Tænk på skaleringsmulighederne i dette scenarie. I det nævnte eksempel gik ASKO blot i gang med at bruge SpaceInvader systemet, og anvendte det ad hoc, hvor de havde paller med en højde på under 120 cm.

Faktisk kan de optimere endnu mere. ASKO kan vælge at planlægge efter, at alle paller under 120 cm som udgangspunkt altid dobbeltstables, og gøre brugen af SpaceInvader til en del af deres logistikkultur. På den måde vil de kunne transportere endnu flere paller med hver lastbil.

De kan også vælge tage skridtet fuldt ud og gøre SpaceInvader til en del af deres integrerede logistiksystem og systematisk planlægge efter at plukke og pakke så mange paller som muligt til 120 cm, og på den måde få så mange dobbeltstablede paller som muligt med hver lastbil.

Der er altså store besparelser at hente med SpaceInvader, både økonomisk, men også på CO2 området.

Læs mere om ASKO og SpaceInvader på www.spaceinvader.com eller ring til os på 70 70 72 28.